2011/12/26

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2011-2012

Phòng Đào tạo công bố kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2011-2012 và Phiếu đăng ký môn học của các học viên khóa 2011 như sau:


I. Chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường


STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (6TC)
1 Sử dụng hợp lý tài nguyên nước 2 TS. Nguyễn Hồng Quân
2 Sử dụng hợp lý tài nguyên đất 2 TS. Lê Phát Quới
3 Sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học 2 PGS.TS. Bùi Văn Lai
Phần tự chọn: tự chọn trong các môn sau đây
1 Viễn thám ứng dụng 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
2 Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
3 Độc học môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
4 Sinh thái học ứng dụng 2 TS. Đặng Viết Hùng
5 Đánh giá rủi ro môi trường 2 TS. GVC. Chế Đình Lý
6 Xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường 2 TS. GVC. Chế Đình Lý

Ghi chú: Chương trình đào tạo thạc sĩ phương thức 2 của ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường đòi hỏi các bạn tích lũy 14 tín chỉ tự chọn. Các môn học tự chọn sẽ mở trong học kỳ 2 và học kỳ 3 của các bạn, do đó các bạn chú ý tích lũy cho đủ số tín chỉ cần thiết.

II. Chuyên ngành Quản lý môi trường 
STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (4 TC)
1 Ngăn ngừa ô nhiễm Công nghiệp 2 PGS.TS. Lê Thanh Hải
2 Quản lý bền vững các nguồn năng lượng 2 PGS.TS. Lê Chí Hiệp
Tự chọn NHÓM 1 (Chọn 4 TC trong số các môn học sau đây)
1 Phân tích Hệ thống QLMT 2 TS. GVC. Chế Đình Lý
2 An toàn, Sức khỏe và Môi trường 2 TS. Nguyễn Văn Quán
3 Ứng dụng GIS trong quản lý TNMT 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
4 Quản lý Tài nguyên nước 2 TS. Nguyễn Hồng Quân
5 Quản Lý Môi Trường Đô Thị và KCN 2 PGS.TS. Lê Thanh Hải
6 Quản lý Đa dạng sinh học 2 PGS.TS. Bùi Văn Lai
7 Kỹ thuật sinh thái đô thị 2 TS. Đặng Viết Hùng
Tự chọn NHÓM 2 (Chọn 4 TC trong số các môn học sau đây)
1 Hóa học Kỹ thuật Môi trường 2 TS. GVC. Mai Tuấn Anh
2 Độc học Môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
3 Vi sinh kỹ thuật Môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
4 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường 2 TS. GVC. Chế Đình Lý

Tham khảo: Chương trình đào tạo cao học ngành Quản lý môi trường

III. Chuyên ngành Công nghệ môi trường

STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (4 TC)
1 Kỹ thuật sinh thái 2 TS. Đặng Viết Hùng
2 Thực nghiệm xử lý chất thải 2 ThS. NCS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
ThS. Huỳnh Ngọc Loan
Phần tự chọn (8TC): tự chọn trong các môn sau đây
1 Độc học môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
2 Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
3 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 2 PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
4 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 2 GS.TS. Lâm Minh Triết
5 Công nghệ tái sử dụng nước 2 TS. GVC. Mai Tuấn Anh
6 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong kỹ thuật môi trường 2 TS. Lê Văn Lữ

Tham khảo: Chương trình đào tạo cao học ngành Công nghệ môi trường

Tải về:
- Phiếu đăng ký môn học học kỳ 2

No comments:

Post a Comment