2010/12/29

Chương trình đào tạo cao học ngành Quản lý môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC PHƯƠNG THỨC 2
NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Bắt đầu áp dụng từ năm học 2009 - 2010STT Tên môn học Số
tín chỉ
Học kỳ
dự kiến
A. Các môn cơ sở chung (6 tín chỉ)
1 Triết Học 4 1
2 Phương pháp NCKH 2 1
B. Các môn học bắt buộc (16 tín chỉ)
3 Quản lý môi trường Nâng cao 2 1
4 Xây dựng và quản lý các dự án môi trường 2 1
5 Kinh tế môi trường nâng cao 2 1
6 Ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 2 2
7 Quản lý bền vững các nguồn năng lượng 2 2
8 Mô hình hóa môi trường 2 3
9 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 3
10 Bảo vệ đề cương Luận văn tốt nghiệp 2 3
C. Các môn học tự chọn (chọn 14 tín chỉ trong các môn sau)

Tự chọn NHÓM 1: Chọn 4 TC trong số các môn chuyên ngành chung sau:
11 Phân tích hệ thống quản lý môi trường 2 2
12 An toàn, Sức khỏe và Môi trường 2 2
13 Quản lý Tài nguyên nước 2 2
14 Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 2 2
15 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 2 2
16 Quản lý đa dạng sinh học 2 2

Tự chọn NHÓM 2: Chọn 4 TC trong số các môn cơ sở ngành sau:
17 Kỹ thuật Sinh Thái Đô thị 2 2
18 Hóa học Kỹ thuật Môi trường 2 2
19 Độc học Môi trường 2 2
20 Vi sinh kỹ thuật Môi trường 2 2
21 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường 2 2

Tự chọn NHÓM 3 (Chọn 6 TC trong số các môn học chuyên ngành ứng dụng sau:
22 Đánh giá môi trường (ĐTM và ĐMC) 2 3
23 Quản lý các công trình hạ tầng môi trường ĐT - KCN 2 3
24 Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất 2 3
25 Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn 2 3
26 Xử lý nước thải đô thị và Công nghiệp 2 3
27 Qui hoạch Môi trường 2 3
D  Luận văn tốt nghiệp 14

Tổng cộng 50

Chương trình thạc sĩ nghiên cứu ngành Quản lý môi trường yêu cầu học các môn bắt buộc là các môn số 1,2,6, hai môn học bắt buộc trong danh sách trên, 8 tín chỉ môn học tự chọn trong số các môn còn lại, bảo vệ đề cương luận văn và thực hiện luận văn thạc sĩ gồm 28 tín chỉ.

No comments:

Post a Comment