2011/12/22

Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ đợt 4 K2008, K2009

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Số: 150/QĐ-VMT&TN/ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đề tài tốt nghiệp lớp cao học khóa 2009, 2008 (đợt 4)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

    Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;
    Căn cứ Qui chế về tổ chức và hoạt động của Viện Môi Trường và Tài Nguyên do Giám Đốc Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định 256/QĐ/ĐHQG/TCCB;
    Căn cứ Quy chế đào tạo Sau đại học của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Giám Đốc Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 250/ĐHQG-SĐH ngày 01 tháng 06 năm 2001 và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05/01/2009 của Giám Đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM;
    Căn cứ vào kết quả học tập và bảo vệ đề cương của học viên;
    Xét đề nghị của Ban chủ nhiệm ngành và các Trưởng Phòng Chuyên môn;
    Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay giao đề tài tốt nghiệp cho 09 học viên cao học khóa 2009, 2008:
Điều 2. Phòng Đào tạo và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức giao nhiệm vụ luận văn cao học cho học viên theo qui định.
  • Thời gian thực hiện luận văn là 6 tháng kể từ ngày ra quyết định
  • Thời gian báo cáo tiến độ thực hiện luận văn  01/01/2012 đến ngày 15/01/2012.
Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, các Trưởng phòng có liên quan, Ban chủ nhiệm ngành, cán bộ hướng dẫn và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)

TS. GVC. Chế Đình Lý

No comments:

Post a Comment