2013/07/11

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013 của Viện Môi trường và Tài nguyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________ _________________________________________
Số: 106/QĐ-VMT&TN-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013


VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001;
Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Môi trường và Tài nguyên do Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 256/QĐ/ĐHQG/TCCB;
Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo quyết định số 1020/ĐHQG-SĐH ngày 10 tháng 09 năm 2010 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2013,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 05 (năm) nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2013 gồm những người có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2.
Nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ ghi trong Quy chế Đào tạo sau đại học hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch, phòng chuyên môn có liên quan và các nghiên cứu sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Văn Phước

No comments:

Post a Comment