2013/07/22

Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển cao học năm 2013

STT Họ và tên thí sinh Chuyên ngành Tên môn thi
chấm phúc khảo
Điểm chấm lần đầu Điểm chấm phúc khảo
1 Bùi Việt Hà Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ bản 4 4
2 Lương Lê Lâm Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ bản 2 2
3 Trương Cẩm Nhung Quản lý tài nguyên và môi trường Cơ bản 3.75 3.75
4 Võ Thị Thúy Hằng Quản lý tài nguyên và môi trường Ngoại ngữ 48 48
5 Lữ Hữu Nghiệm Quản lý tài nguyên và môi trường Ngoại ngữ 49 49
6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Quản lý tài nguyên và môi trường Ngoại ngữ 49 49
7 Phan Hữu Kế Kỹ thuật môi trường Ngoại ngữ 47 47
8 Phan Thị Phương Thúy Kỹ thuật môi trường Ngoại ngữ 46 46

Tổng số: 08 người, gồm có:
1. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, 06 người
2. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, 02 người
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2013


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH


(đã ký)


PGS. TS. Nguyễn Văn Phước

No comments:

Post a Comment