2012/12/27

Thông báo về chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong TS SĐH năm 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
__________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
(V/v Chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong TS SĐH năm 2013)

Thực hiện Công văn số 2066/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21/12/2012 của Đại học Quốc Gia - HCM về việc Chứng chỉ ngoại ngữ sử dung trong tuyển sinh SĐH năm 2013, Viện Môi trường và Tài nguyên xin thông báo đến các thí sinh chứng chỉ được phép sử dụng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2013 như sau:

1. Ngoại ngữ tiếng Anh: chuẩn đầu vào đạt với số điểm tối thiểu như sau:

1.1. Trình độ Thạc sĩ

Cấp độ ( CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge exam BEC BULATS
B1.2 4.5 PBT 450
CBT 133
iBT 45
500 PET 70 BEC Pre 65 47

1.2. Trình độ Tiến sĩ

Cấp độ ( CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge exam BEC BULATS
B2.1 5.5 PBT 500
CBT 173
iBT 61
600 FCE
(Grade C) 60
BEC
Vantage 60
60

2. Các ngoại ngữ khác:

Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh, chuẩn đầu vào đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được áp dụng theo Quyết định số 129/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/02/2011 về việc ban hành Quy định tạm thời chứng chỉ, chứng nhận công nhận trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

Riêng đối với ngoại ngữ tiếng Nhật, chuẩn đầu vào đào tạo trình độ thạc sĩ là JLPT N4, trình độ tiến sĩ là JLPT N3.

Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện. Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với thông báo này bị bãi bỏ.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Văn Phước

No comments:

Post a Comment