2012/12/12

Kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2012-2013, khóa 2012

 
I. Chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường


STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (4TC)
1 Sử dụng hợp lý tài nguyên nước 2 TS. Nguyễn Hồng Quân
2 Sử dụng hợp lý tài nguyên đất 2 TS. Lê Phát Quới
Phần tự chọn (8TC): tự chọn trong các môn sau đây
1 Viễn thám ứng dụng 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
2 Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
3 Độc học môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
4 Sinh thái học ứng dụng 2 TS. Đặng Viết Hùng
5 Xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường 2 TS. GVC. Chế Đình Lý

 II. Chuyên ngành Quản lý môi trường


STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (4TC)
1 Ngăn ngừa ô nhiễm Công nghiệp 2 PGS.TS. Lê Thanh Hải
2 Quản lý bền vững các nguồn năng lượng 2 GS.TS. Lê Chí Hiệp
Tự chọn NHÓM 1  (Chọn 4 TC trong số các môn học sau đây)
1 Phân tích Hệ thống QLMT 2 TS. GVC. Chế Đình Lý
2 An toàn, Sức khỏe và Môi trường 2 TS. Nguyễn Văn Quán
3 Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
4 Quản lý Tài nguyên nước 2 TS. Nguyễn Hồng Quân
5 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp  2 PGS.TS. Lê Thanh Hải
Tự chọn NHÓM 2  (Chọn 4 TC trong số các môn học sau đây)
6 Hóa học Kỹ thuật Môi trường 2 TS. GVC. Mai Tuấn Anh
7 Độc học Môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
8 Vi sinh kỹ thuật Môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
9 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường 2 TS. GVC. Chế Đình Lý
10 Kỹ thuật sinh thái đô thị 2 TS. Đặng Viết Hùng

 III. Chuyên ngành Công nghệ môi trường 
STT Tên môn học Số tín chỉ Cán bộ giảng dạy dự kiến
Phần bắt buộc (4TC)
1 Kỹ thuật sinh thái 2 TS. Đặng Viết Hùng
2 Thực nghiệm xử lý chất thải 2 TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng
ThS. Huỳnh Ngọc Loan
Phần tự chọn (8TC): tự chọn trong các môn sau đây
1 Độc học môi trường 2 PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi 
TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều
2 Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường 2 PGS.TS. Lê Văn Trung
3 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 2 PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
4 Kỹ thuật xử lý nước cấp và nước thải 2 GS.TS. Lâm Minh Triết
5 Công nghệ tái sử dụng nước 2 TS. GVC. Mai Tuấn Anh
6 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong kỹ thuật môi trường 2 TS. Lê Văn Lữ

Đính kèm: Phiếu đăng ký môn học học kỳ II năm học 2012-2013

No comments:

Post a Comment