2011/07/13

Quyết định công nhận học viên cao học năm 2011 của Viện Môi trường và Tài nguyên

Ngày 29/06/2011 Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên đã ký Quyết định số 104/QĐ-VMT&TN-ĐT về việc công nhận học viên cao học năm 2011 của Viện Môi trường và Tài nguyên.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
_________________
Số: 104/QĐ-VMT&TN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2011


VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
  • Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001 /QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;
  • Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009;
  • Căn cứ kết quả thi tuyển cao học năm 2011 của Viện Môi trường và Tài nguyên;
  • Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 80 (tám mươi) thí sinh đã trúng tuyển là học viên cao học, gồm có:
  • Chuyên ngành Quản lý môi trường: 54 học viên
  • Chuyên ngành Công nghệ môi trường: 17 học viên
  • Chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường: 09 học viên

Điều 2. Học viên cao học có nhiệm vụ thực hiện quy chế và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổng hợp-Kế hoạch và các Phòng có liên quan thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, các học viên cao học có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

No comments:

Post a Comment