2015/03/05

Thông báo v/v nộp báo cáo tiến độ, kế hoạch học tập, đóng học phí HKII 2014 - 2015

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo, Viện Môi trường và Tài nguyên đề nghị các anh/chị nghiên cứu sinh (NCS) báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và liên lạc với Cán bộ hướng dẫn làm kế hoạch học tập cho học kỳ 2 năm học 2014 -2015 (theo mẫu gửi kèm), đóng đầy đủ học phí cho năm học 2014 -2015 (8.000.000 đồng/năm, anh chị nào đã đóng học phí đầy đủ vui lòng bỏ qua thông báo này).
Thời hạn nộp báo cáo tiến độ và học phí: trước ngày 20/03/2015.
Sau khi nộp học phí, vui lòng thông báo (xuất trình biên lai đóng học phí) cho phòng Đào tạo và lưu giữ biên lai (có thể lưu bản photocopy nếu phải nộp bản chính cho cơ quan).
Các anh/chị NCS đã báo cáo chuyên đề nhưng chưa nộp quyển báo cáo chuyên đề đã chỉnh sửa, đề nghị các anh/chị nộp 2 bản (1 bản cho phòng Đào tạo, 1 bản cho phòng chuyên môn).
Nếu các anh/chị NCS nào không hoàn tất các thủ tục trên, phòng Đào tạo sẽ không chịu trách nhiệm làm thủ tục cho các anh/chị bảo vệ các chuyên đề tiếp theo cũng như bảo vệ luận án tiến sĩ sau này.
Trân trọng thông báo.

No comments:

Post a Comment