2012/09/26

Thông báo v/v nộp phiếu đăng ký hủy bỏ, bổ sung môn học


Phòng Đào tạo – Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo thời gian nộp phiếu đăng ký hủy bỏ, bổ sung môn học như sau: 
  • Học viên nộp phiếu đăng ký hủy bỏ, bổ sung môn học cho Phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 05/10/2012. 
  • Học viên download mẫu tại: daotao-ier.blogpost.com
  • Sau thời gian trên, nếu học viên không nộp lại phiếu đăng ký hủy bỏ, bổ sung môn học, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại.

Đề nghị các học viên chú ý thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Phòng Đào tạo

Cập nhật: Phiếu cần nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Không nhận phiếu gửi qua email.

No comments:

Post a Comment