2012/06/27

Thông báo v/v chấm phúc tra tuyển sinh SĐH năm 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH _________________________
__________________
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2012THÔNG BÁO

V/v: Chấm phúc tra tuyển sinh SĐH năm 2012


Viện Môi trường và Tài nguyên xin thông báo để các thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học trong kỳ thi ngày 19 và 20 tháng 05 năm 2012, kế hoạch nhận đơn như sau:
- Thời gian nhận đơn phúc tra từ ngày ra thông báo đến hết 16h30’ chiều 17/7/2012.

- Lệ phí chấm phúc tra 30.000 đ/môn thi
Các thí sinh có nguyện vọng xin phúc tra đề nghị nộp đơn cho phòng Đào tạo theo lịch thông báo trên (nhận mẫu tại phòng Đào tạo hoặc download tại đây).

Nay thông báo để các thí sinh có quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính chào.


KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 (đã ký)

TS. Chế Đình Lý
Đính kèm: 

No comments:

Post a Comment