2012/06/27

Quyết định v/v giao đề tài tốt nghiệp lớp cao học khóa 2011 (Chương trình Nghiên cứu)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________
Số: 88/QĐ-VMT&TN/ĐT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đề tài tốt nghiệp lớp cao học khóa 2011 (Chương trình Nghiên cứu)

________________________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


    Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

    Căn cứ Qui chế về tổ chức và hoạt động của Viện Môi Trường và Tài Nguyên do Giám Đốc Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định 256/QĐ/ĐHQG/TCCB;

   Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05/01/2009 của Giám Đốc Đại học Quốc Gia TP.HCM;

   Căn cứ vào kết quả học tập và bảo vệ đề cương của học viên;

    Xét đề nghị của Ban chủ nhiệm ngành và các Trưởng Phòng Chuyên môn;

    Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay giao đề tài tốt nghiệp cho 01 học viên cao học khóa 2011 thuộc chương trình nghiên cứu (đính kèm danh sách học viên, tên đề tài, thầy hướng dẫn).

TT Họ tên học viên Ngành Tên đề tài GV hướng dẫn 1
1 Nguyễn Hiền Thân QLMT Đánh giá mối quan hệ tương tác giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương TS.GVC. Chế Đình LýĐiều 2. Phòng Đào tạo và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức giao nhiệm vụ luận văn cao học cho học viên theo qui định.
- Thời gian thực hiện luận văn là 12 tháng kể từ ngày ra quyết định

- Thời gian báo cáo tiến độ thực hiện luận văn 15/11/2012 đến ngày 30/11/2012.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, các Trưởng phòng có liên quan, Ban chủ nhiệm ngành, cán bộ hướng dẫn và học viên Nguyễn Hiền Thân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)


TS. Chế Đình Lý

No comments:

Post a Comment