2013/04/04

Thông báo lịch thi lớp Bổ túc kiến thức 2013

LỊCH THI LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC 
Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi như sau:

STT Ngày, giờ thi Môn thi CB Giảng dạy Hình thức thi/
Phòng thi
1 08h00 (T7)
Ngày 13/4/2013
Quản lý Môi trường TS. GVC.Chế Đình Lý Viết
PH4
2 18h15 (T4)
Ngày 10/4/2013
Đánh giá tác động Môi trường PGS.TS. Đinh Xuân Thắng Viết
PH4

No comments:

Post a Comment