2011/05/27

Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ 2 (2010-2011)

Để tránh trùng ngày học của một số học viên đang học các môn bắt đầu từ tháng 5, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi ngày thi học kì II như sau:

STT Môn học Lớp Ngày thi Giờ thi/Phòng thi
1 Kỹ thuật sinh thái đô thị K2010 QL+SD+CN 23/05/2011 18h15 - PH3 + PH4
2 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường K2010 QL+SD 30/05/2011 18h15 - PH3 + PH2
3 Sử dụng hợp lý TN đất K2010 SD 31/05/2011 18h15 - PH1
4 Kiểm soát ô nhiễm không khí K2010 CN 03/06/2011 18h15 - PH3
5 Ngăn ngừa ô nhiễm Công nghiệp K2010 QL 04/06/2011 8h30 - PH3+PH1+PH2
6 Kỹ thuật XL nước cấp và nước thải K2010 CN 06/06/2011 18h15 - PH4
7 Ứng dụng GIS trong QLMT K2010 QL+CN+ SD 08/06/2011 18h15 - PH3 + PH2
8 Độc học môi trường K2010 QL+CN+SD 10/06/2011 18h15 - PH3+PH4+PH2
9 Quản lý bền vững các nguồn năng lượng K2010 QL 11/06/2011 8h30 - PH3+PH4+P.đọc

Các dòng in đậm là có thay đổi so với lịch thi cũ.

No comments:

Post a Comment