2014/03/31

Thông báo v/v đóng học phí trễ hạn

Theo thông báo của Phòng Tổng hợp – Kế hoạch, hiện nay còn một số học viên chưa đóng học phí. Vì vậy, Phòng Đào tạo - Viện Môi trường & Tài nguyên thông báo để các học viên được biết: 
Thời hạn chót đóng học phí là từ ngày 01/4/2014 đến hết 17h00 ngày 04/4/2014. Nếu sau thời gian trên, học viên không đóng học phí sẽ không được công nhận kết quả thi học kỳ.

Nay thông báo để các học viên quan tâm và thực hiện.

                                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO

No comments:

Post a Comment