2014/03/03

Thông báo v/v đăng ký học lớp bồi dưỡng tiền Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh

Viện Môi trường và Tài nguyên nhận được công văn số 09/ĐTTTS ngày 20/02/2014 từ Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ, Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai các lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ cho các đối tượng nghiên cứu sinh (NCS), cụ thể như sau:
1.      Đối tượng: Các NCS của các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-TP.HCM.
2.      Thời gian học: Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 21/06/2014.
3.      Nội dung học:
Lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ được thiết kế chuyên nghiệp nhằm chuẩn bị cho NCS các kỹ năng và kiến thức thiết yếu để hỗ trợ tối đa quá trình nghiên cứu và học tập của NCS, bao gồm 4 nội dung chính:
+  Kỹ năng học thuật (Oral Presentation, Goup Disscussion, Note-taking, Critical Thinking, SPSS, Endnote …)
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học (Reseach Proposal, Reseach Methods, Literature Review, Data collection & Analysis, Design of Experiments …)
+  Kiến thức nền (Advanced Calculus, Fundamental of Statistics …)
+ Văn hóa hội nhập (Cross-culture, Culture Shock …) – chỉ dành cho các đối tượng theo phương thức đào tạo phối hợp hoặc nước ngoài.
4.      Học phí: 10.000.000 đồng/khóa.
5.      Miễn giảm học phí:
+ Các NCS của đề án 911 theo phương thức đào tạo trong nước, phối hợp được miễn phí.
+ Các NCS của đề án 911 theo phương thức đào tạo tại nước ngoài và các NCS khác thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM được ĐHQG-HCM hỗ trợ 50% học phí.
6.      Giảng viên: Do các giáo sư, Giảng viên trong và ngoài nước đảm nhiệm.

Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo đến tất cả các NCS của Viện: đăng ký học các lớp bồi dưỡng trên tại Phòng Đào tạo, Viện Môi trường và Tài nguyên trước 07/03/2014.

No comments:

Post a Comment