2013/09/30

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014, khóa 2013

Ngành Kỹ thuật môi trường

Thứ Thời gian Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt đầu học
2 18g00-21g00 Triết học (lớp 1) TS. Đào Duy Thanh 4 30/9/2013
3 18g00-21g00 Quá trình sinh học trong KTMT TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 2 01/10/2013
4 18g00-21g00 Triết học (lớp 1) TS. Đào Duy Thanh 4 02/10/2013
5 18g00-21g00 Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại TS. Lê Đức Trung 4 03/10/2013
6 18g00-21g00 Triết học (lớp 2) TS. Đào Duy Thanh 3 04/10/2013
7 07g15-11g25 Triết học (lớp 2) TS. Đào Duy Thanh 3 05/10/2013
7 13g00-17g00 Phương pháp nghiên cứu khoa học PGS.TSKH. Lê Xuân Hải 4 05/10/2013
7 18g00-21g00 Quá trình hóa lý và hóa học trong KTMT PGS.TS Nguyễn Văn Phước 1 06/10/2013

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Thứ Thời gian Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt đầu học
2 18g00-21g00 Triết học (lớp 1) TS. Đào Duy Thanh 4 30/9/2013
3 18g00-21g00 Quản lý tổng hợp lưu vực sông TS. Vũ Văn Nghị 3 01/10/2013
4 18g00-21g00 Triết học (lớp 1) TS. Đào Duy Thanh 4 02/10/2013
6 18g00-21g00 Triết học (lớp 2) TS. Đào Duy Thanh 3 04/10/2013
7 07g15-11g25 Triết học (lớp 2) TS. Đào Duy Thanh 3 05/10/2013
7 18g00-21g00 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Nâng cao TS. Đỗ Thị Thu Huyền 3 02/11/2013
CN 07g15-11g25 Kinh tế tài nguyên và môi trường TS. Đặng Minh Phương 3 03/11/2013Đính kèm:
Chú ý: 
Các bạn gửi Phiếu đăng ký hủy bỏ bổ sung môn học tới Phòng Đào tạo cho tới trước 16g ngày 07/10/2013

No comments:

Post a Comment