2011/09/15

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011 - 2012, K2011

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho các học viên K2011 như sau:
Ngày bắt đầu học: 19/9/2011LỚP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG -1


Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
2 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 4 19/9/2011
3 18g00
-21g00
Phương pháp NCKH PGS.TSKH Lê Xuân Hải 1 20/9/2011
4 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 4 21/9/2011
5 18g00
-21g00
Quá trình sinh học trong KTMT TS. Nguyễn Như Sang 2 22/9/2011
6 18g00
-21g00
Công nghệ lý chất thải rắn và chất thải nguy hại TS. Lê Đức Trung 4 23/9/2011
7 18g00
-21g00
Quá trình hóa lý và hóa học trong KTMT PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 24/9/2011

LỚP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - 2


Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
6 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 3 23/9/2011
7 13g00 -17g00 Triết học TS. Đào Duy Thanh 7 13g00 -17g00
7 18g00
-21g00
Quá trình hóa lý và hóa học trong KTMT PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 24/9/2011

LỚP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - 1

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
3 18g00
-21g00
Xây dựng và quản lý dự án Môi trường PGS.TS Đinh Xuân Thắng 3 20/9/2011
5 18g00
-21g00
Phương pháp NCKH TS.GVC Chế Đình Lý 3 22/9/2011
6 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 3 23/9/2011
7 07g15
-11g35
Quản lý Môi trường Nâng cao PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 24/9/2011
7 13g00 -17g00 Triết học TS. Đào Duy Thanh 3 24/9/2011
CN 13g00 -17g00 Kinh tế Môi trường nâng cao TS. Đặng Minh Phương 3 25/9/2011


LỚP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - 2 

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
6 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 3 23/9/2011
7 07g15
-11g35
Quản lý Môi trường Nâng cao PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 24/9/2011
7 13g00
-17g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 3 24/9/2011
CN 13g00
-17g00
Kinh tế Môi trường nâng cao TS. Đặng Minh Phương 3 25/9/2011

LỚP SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
2 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 4 19/9/2011
4 18g00
-21g00
Triết học TS. Đào Duy Thanh 4 21/9/2011
5 18g00
-21g00
Phương pháp NCKH TS.GVC Chế Đình Lý 3 22/9/2011
6 18g00
-21g00
Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng PGS.TS Nguyễn Văn Phước 2 23/9/2011
7 18g00
-21g00
Sử dụng hợp lý tài nguyên Biển PGS.TS. Lương Văn Thanh 2 24/9/2011
CN 13g00 -17g00 Kinh tế Môi trường nâng cao TS. Đặng Minh Phương 3 25/9/2011

No comments:

Post a Comment