2011/09/15

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011 - 2012, K2010

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho các học viên K2010 như sau:

Ngày bắt đầu học: 19/9/2011
Các bạn học viên đã đăng ký các môn học không mở lớp, đề nghị đến điều chỉnh lại đăng ký môn học tại Phòng Đào tạo cho tới ngày 30/09/2011.


LỚP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG -1

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
2 18g00 -
21g00
Kỹ thuật xử lý bùn thải PGS.TS Nguyễn Văn Phước 2 19/9/2011
4 18g00 -
21g00
Mô hình hóa Môi trường PGS.TSKH. Bùi Tá Long 3 21/9/2011
5 18g00 -
21g00
Hệ thống xử lý đất ngập nước TS.GVC. Mai Tuấn Anh 1 29/9/2011
7 07g15-
11g35
Lò đốt chất thải PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 1 24/9/2011
7 13g00 -17g00 Công nghệ xanh và năng lượng sạch PGS.TS. Lê Thanh Hải 4 24/9/2011
CN 07g15-
11g35
Công nghệ tiên tiến xử lý nước và nước thải PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 25/9/2011
CN 13g00 -17g00 Kinh tế Môi trường TS. Đặng Minh Phương 3 25/9/2011

LỚP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG -2

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
7 07g15-
11g35
Lò đốt chất thải PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 1 24/9/2011
7 13g00
-17g00
Công nghệ xanh và năng lượng sạch PGS.TS. Lê Thanh Hải 4 24/9/2011
CN 07g15-
11g35
Công nghệ tiên tiến xử lý nước và nước thải PGS.TS Nguyễn Văn Phước 4 25/9/2011
CN 13g00 -17g00 Kinh tế Môi trường TS. Đặng Minh Phương 3 25/9/2011

LỚP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - 1

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
2 18g00-
21g00
Đánh giá Môi trường PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 3 19/9/2011
3 18g00-
21g00
Qui hoạch Môi trường PGS.TS. Phùng Chí Sỹ 3 20/9/2011
4 18g00-
21g00
Mô hình hóa Môi trường PGS.TSKH. Bùi Tá Long 3 21/9/2011
5 18g00-
21g00
Quản lý tài nguyên nước TS. Nguyễn Hồng Quân 4 29/9/2011
7 07g15-
11g35
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại PGS.TS. Lê Thanh Hải
TS. Lê Đức Trung
3 24/9/2011
CN 07g15-
11g35
Xử lý nước thải đô thị và Công nghiệp GS.TS.Lâm Minh Triết 3 25/9/2011

LỚP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - 2

Thứ Thời
gian
Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
7 07g15-
11g35
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại PGS.TS. Lê Thanh Hải
TS. Lê Đức Trung
3 24/9/2011
CN 07g15-
11g35
Xử lý nước thải đô thị và Công nghiệp GS.TS.Lâm Minh Triết 3 25/9/2011

LỚP SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Thứ Thời gian Môn học Giảng viên Phòng Ngày bắt
đầu học
3 18g00-
21g00
Quản lý dự án PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 3 20/9/2011
4 18g00-
21g00
Mô hình hóa Môi trường PGS.TSKH. Bùi Tá Long 3 21/9/2011
5 18g00-
21g00
Sử dụng hợp lý tài nguyên nước TS. Nguyễn Hồng Quân 4 29/9/2011
6 18g00-
21g00
Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng PGS.TS Nguyễn Văn Phước 2 30/9/2011
7 07g15-
11g35
Sử dụng hợp lý tài nguyên biển PGS.TS. Lương Văn Thanh 2 24/9/2011

No comments:

Post a Comment