2011/06/08

Trang thông tin về luận văn thạc sĩ

Theo mẫu chung của ĐHQG-HCM, khi nộp luận văn thạc sĩ cho thư viện, các bạn cần nộp kèm Trang thông tin về luận văn thạc sĩ theo mẫu như sau:


THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1.      Họ và tên học viên:      
2.      Giới tính:          
3.      Ngày sinh:       
4.      Nơi sinh:          
5.      Quyết định công nhận học viên:
6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng):
7.      Tên đề tài luận văn (tên luận văn chính thức đề nghị bảo vệ):
8.      Chuyên ngành:                                Mã số đào tạo:            
9.      Cán bộ hướng dẫn khoa học: (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)
10.  Tóm tắt các kết quả khoa học của luận văn: (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13.  Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

No comments:

Post a Comment