2015/01/20

Thông báo v/v cho phép gia hạn nộp đề cương LVTN đối với học viên K2013

Xét đơn xin gia hạn nộp đề cương luận văn tốt nghiệp của các học viên Cao học (Đính kèm danh sách). Nay Phòng Đào tạo, Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo về việc cho phép gia hạn nộp đề cương luận văn tốt nghiệp đến hết ngày 16/03/2015.

Những học viên không nộp đơn xin gia hạn môn bảo vệ đề cương vẫn theo lịch bảo vệ như đã thông báo.

Trân trọng.

No comments:

Post a Comment