2012/05/25

Lịch thi học kỳ II (năm học 2011-2012)

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 (các ngày in đậm là đã điều chỉnh phòng thi cho phù hợp với lịch học của các lớp).STT Môn học Lớp Ngày thi Giờ thi/
Phòng thi
1 Kỹ thuật sinh thái đô thị K2011 QL+SD+CN 28/05/2012 18h15 - PH3 + PH4
2 Sử dụng hợp lý TN đất K2011 SD 29/05/2012 18h15 - PH1
3 Kiểm soát ô nhiễm không khí K2011 CN 29/05/2012 18h15 – PH3
4 Thống kê và xử lý số liệu Môi trường K2011 QL+SD 30/05/2012 18h15 - PH3
5 Kỹ thuật XL nước cấp và nước thải K2011 CN 31/05/2012 18h15 - PH3
6 Vi sinh KTMT K2011 QL 31/05/2012 18h15 - PH4
7 Ngăn ngừa ô nhiễm Công nghiệp K2011 QL 01/06/2012 18h15 - PH3+PH4
8 Độc học môi trường K2011 QL+CN+SD 02/06/2012 8h30 - PH3+PH4+PH2
9 Công nghệ tái sử dụng nước K2011 CN 02/06/2012 14h00 - PH4
10 An toàn sức khỏe môi trường K2011 QL 02/06/2012 14h00 - PH3 + PH2
11 Đánh giá rủi ro K2011 SD 04/06/2012 18h15 - PH4
12 QL bền vững các nguồn năng lượng K2011 QL 06/06/2012 18h15- PH3+PH4
13 Quản lý tài nguyên nước K2011 QL + SD 07/06/2012 18h15 - PH3 + PH2
14 Ứng dụng GIS trong QLMT K2011 QL+CN+ SD 08/06/2012 18h15 - PH3 + PH4
15 Đa dạng sinh học K2011 QL + SD 09/06/2012 8h30 - PH3
Phòng Đào tạo

No comments:

Post a Comment