2012/03/09

Lịch thi Bổ túc kiến thức 2012

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi các môn bổ túc kiến thức 2012 như sau:

STT Ngày, giờ thi Môn thi CB Giảng dạy Hình thức thi/
Phòng thi
1 18h15 (T3)
Ngày 13/3/2012
Sinh thái Môi trường TS. Ngô An Viết
PH1
2 18h15 (T3)
Ngày 13/3/2012
Đánh giá tác động Môi trường PGS.TS. Đinh Xuân Thắng Viết
PH2
3 18h15 (T5)
Ngày 15/3/2012
Quản lý Môi trường TS. GVC.Chế Đình Lý Viết
PH4
4 14h00 (T7)
Ngày 17/3/2012
Kỹ thuật môi trường đại cương
Cơ sở khoa học - Kỹ thuật môi trường 
PGS.TS. Đinh Xuân Thắng
TS. Lê Đức Trung
TS. Nguyễn Như Sang
Viết
PH4

No comments:

Post a Comment